Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Leveringsvoorwaarden

1.1. Algemeen

Met ‘levering’ bedoelen we, tenzij anders gedefinieerd, de eerste levering aan de klant bij een aankoop.

Leveringen zonder expliciete vermelding van ‘inbegrepen te zijn in de prijs van het goed’, terugzendingen, 2de of latere leveringen na aanpassingen of reparaties vallen onder verantwoordelijkheid van de klant.

2JOIN gaat slechts over tot het verzenden van het aangekochte product eenmaal zij de betaling heeft ontvangen en dit in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Aankopen via de website(s) van 2JOIN worden verzonden binnen de BENELUX. 2JOIN doet hiervoor beroep op gerenommeerde transportbedrijven zoals De Post. Op speciale vraag kunnen de goederen buiten de BENELUX, doch slechts binnen de Europese Unie worden verstuurd.

2JOIN is een commerciële benaming en handelsactiviteit van 1ABP N.V., gevestigd te 3511 Hasselt, Kuringersteenweg 504/6 – BE

 

1.2. Leveringstermijn

Berekening van de leveringstermijn.
De geschatte leveringstijd is afhankelijk van enerzijds de leveringsplaats en anderzijds de aard van het aangekochte product. De genoemde leveringstermijnen gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
De geschatte leveringstermijn wordt meegedeeld in het aanbod en in de orderbevestiging die aan de Klant wordt overgemaakt.


2JOIN streeft er naar elk aangekocht product zo snel mogelijk af te leveren of te laten afleveren. In de regel moet de Klant rekening houden met een leveringstermijn van 10 tot 20 werkdagen. In de meeste gevallen niet meer dan 20 werkdagen binnen Europa. Deze termijn gaat in vanaf ontvangst van betaling op de bankrekening van 2JOIN. 

Vertraging in de levering(stermijn)
2JOIN tracht de opgelopen vertragingen binnen 3 werkdagen telefonisch, per e-mail of per telefax aan de Klant te melden. 

2JOIN streeft naar excellentie wat betreft de leveringstijden. Dit gezegd zijnde, hoewel 2JOIN samenwerkt met de meest gerenommeerde verzendpartners zoals, De Post enz…., heeft  2JOIN enkel controle over de tijdige afgifte voor verzending van een pakje. Een vertraging tijdens de levering is altijd een mogelijkheid en valt daarom buiten onze controle. Geen enkel bedrijf ter wereld kan met 100% zekerheid een tijdige levering garanderen. Dit is onmogelijk omdat wij hiervoor moeten vertrouwen op derden, regelgevingen en overheidsbeslissingen waardoor er altijd sprake kan zijn van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, oorlog, oproer, aanslagen, rampen, stakingen, epidemieën, pandemieën, lokale en grensoverschrijdende overheidsmaatregelen en elke andere gelijkaardige gebeurtenissen en/of van 2JOIN's wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Een laattijdige levering als dusdanig, geeft de klant bijgevolg geen enkel recht op financiële compensatie of annulering van de bestelling.

In het uitzonderlijke geval van niet-levering of verlies van een pakket zal 2JOIN haar uiterste best doen om het ontstane ongemak te beperken. Indien mogelijk wordt het desbetreffende artikel opnieuw verzonden. Indien niet meer mogelijk zal de klant, bij een fout van 2JOIN, een volledige terugbetaling ontvangen. Houd er echter rekening mee dat deze procedure enkel van start kan gaan van zodra wij van de koerier officieel bericht hebben ontvangen dat het verlies en/of de niet-levering van het pakket bevestigd.

Daarbovenop, vermits onze koeriers externe partners zijn gaat de klant ermee akkoord dat 2JOIN niet de voornaamste schuldige partij is in geval een dergelijke uitzonderlijke gebeurtenis zich voordoet. Daarom is de klant volledig geïnformeerd dat 2JOIN niet zal toegeven aan onredelijk gedrag of juridische bedreigingen waarin van 2JOIN corrigerende maatregelen worden geëist die verder gaan dan haar verantwoordelijkheid zoals hierboven beschreven.


1.3. Leveringsadres

Leveringen vinden plaats op het door de Klant op het ogenblik van het verzenden van een vraag tot informatie of de aanvaarding van het aanbod opgegeven adres. De Klant kan bij de levering van het aangekochte product worden verzocht om een handtekening te plaatsen op het afleveringsdocument. Om fraude te voorkomen raadt 2JOIN de Klant aan een (levering)adres op te geven dat op de kredietkaart wordt vermeld of bij de financiële bankinstelling van de Klant gekend is. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

1.4. Opvolging van verzending

Controle van het verzendingspakket :
2JOIN raadt haar Klanten ook aan om het aangeboden verzendingspakket te controleren op uitwendige schade, zoals maar niet uitgesloten, scheuren en deuken, alvorens het afleveringsdocument te ondertekenen voor ontvangst.


1.5. Verpakking van het product

Alle aangekochte en voor verzending overgemaakte producten worden door 2JOIN verzonden in een degelijk, kwaliteitsvolle verpakking waarin het aangekochte product wordt beschermd gedurende de zending.


Overdracht van het risico
Risico’s worden overgedragen naar de klant wanneer het pakket (dat het aangekochte goed bevat), is geleverd op het adres dat is aangegeven door de klant, zelfs wanneer er getekend is voor ontvangst door een andere persoon dan de klant zelf. De ontvanger is verplicht om te tekenen voor ontvangst (wat het formeel bewijs van levering is). De levering is volledig afgehandeld wanneer de ontvanger tekent voor ontvangst. Bij elke wijziging in dit proces dat door de klant is gevraagd, gaat het risico over op de klant (bijvoorbeeld wanneer de klant specifiek vraagt voor een levering waarbij er geen handtekening vereist is).


1.6. Gedeeltelijke levering

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle grondstoffen en/of bestelde producten in voorraad zijn), dan kan 2JOIN iedere levering als een afzonderlijke levering beschouwen. In dit geval zal de Klant door een verantwoordelijke van 2JOIN gecontacteerd worden om de bijkomende transportkosten te betalen.

 

1.7 Niet afhalen van de levering

Wanneer de Klant de zending (van het aangekochte product) niet of niet tijdig in ontvangst neemt of kan nemen, komt de zending terug naar 2JOIN. 2JOIN zal de Klant meedelen dat zij het aangekochte product onder zich houdt en zal de Klant uitnodigen om het aangekochte product binnen een termijn van 1 maand terug af te nemen. De Klant kan dan ofwel het aangekochte product komen afhalen nadat hij/zij de terugzendkosten heeft betaald aan 2JOIN ofwel verzoeken, na vooreerst alle transportkosten te hebben betaald, om het aangekochte product te (ver)zenden naar een door hem/haar nieuw gekozen leveringsadres.

Bij gebreke daarvan is 2JOIN gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Klant van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het aangekochte product in kwestie).


Artikel 2. ZICHTBARE GEBREKEN
2.1. Zichtbare gebreken

2JOIN vraagt haar klanten uitdrukkelijk om de aangekochte en (af)geleverde producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Klant binnen 8 dagen na levering of ontvangst-name op één van de adressen zoals meegedeeld op de website(s) van 2JOIN, aan 2JOIN schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

 

2.2. Kosten van terugzending

Nadat de Klant werd gecontacteerd door een vertegenwoordiger van 2JOIN kan de Klant verzocht worden het aangekochte product terug te zenden. In voorkomend geval moet de Klant hoe dan ook zelf instaan voor de kosten verbonden aan de terugzending van het aangekochte product aan 2JOIN.

Artikel 3. RECHT VAN VERZAKING EN RUILING
3.1. Wettelijk verzakingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten op afstand aankopen op de Website van de Verkoper.

 

Volgens het Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming uit het Belgische wetboek economisch recht, kan de Klant binnen 14 dagen na aflevering van het product, zonder het geven van een reden, zijn/haar verzakingsrecht uitoefenen.

Overeenkomstig het Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming van het wetboek economisch recht kan de Klant evenwel geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Klant worden aangeboden of zijn vervaardigd (en dus niet rechtstreeks kunnen worden aangekocht op www.2join.be ) waarvoor een persoonlijke offerte werd opgemaakt. Alle artikelen die niet rechtstreeks kunnen worden aangekocht op www.2join.be worden beschouwd als artikelen met een gepersonaliseerd karakter. De volgende lijst is een niet-uitputtend overzicht: juwelen, edelstenen, goederen op maat gemaakt, goederen die op maat gezet worden, etc. Deze artikelen zijn expliciet op vraag van de klant vervaardigd, vermaakt of aangekocht en hebben als gevolg een persoonlijk karakter. Op deze artikelen is het herroepingsrecht bijgevolg niet geldig.

Bij de meeste aankopen bij 2JOIN is er steeds een termijn tussen betaling en ontvangst-name. Af en toe is het echter mogelijk om een product dat voorradig is in een van de showrooms aan te kopen, betalen en meteen mee te nemen. Vanzelfsprekend is de retourgarantie na levering hier niet van toepassing, aangezien de Klant het product voor de betaling, aankoop en de in ontvangst-name, heeft kunnen beoordelen.

Goederen die online zijn besteld maar die bij levering nagekeken worden door de klant, zoals bvb meubelen, hebben ook geen recht op retourgarantie.

Om misbruik te vermijden, is het recht van de retourgarantie enkel toepasbaar nadat de effectieve levering en ontvangst door de Klant van het bestelde en aangekochte artikel heeft plaatsgevonden. In het geval dat de klant een bestelling vóór de levering wenst te annuleren, zal er een waardevermindering en gemaakte administratiekost worden aangerekend.

Enkel artikelen die zich in de aanvankelijke staat en in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 3.2. Voorwaarden verbonden aan het verzakingsrecht

In geval de Klant gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, is hij/zij verplicht het ontvangen product uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het verlopen van de laatste dag van de veertien (14) dagen na de levering aan 2JOIN te bezorgen

De Klant zal vooreerst contact opnemen met een vertegenwoordiger van 2JOIN van zijn/haar voornemen om af te zien van de aankoop. In het geval de Klant wenst gebruik te maken van diens retourrecht dan kan hij/zij hiervoor een mail sturen.  

Nadat de Klant de vertegenwoordiger van 2JOIN meedeelt dat hij zijn verzakingsrecht wil uitoefenen, moet het product op het hoofdkantoor van 2JOIN, zijnde 1ABP nv, Kuringersteenweg 504/6 te 3500 Hasselt, België, aankomen binnen veertien (14) dagen na de laatste dag van het verzakingsrecht van 14 dagen is bereikt.

3.3. Terugzending van het aangekochte product bij verzaking

De retourzending van het aangekochte product dient te gebeuren op de zetel van 2JOIN, alwaar het aangekochte product door een vertegenwoordiger van 2JOIN in ontvangst moet worden genomen.

De kosten verbonden aan het terugzenden van het aangekochte product zijn steeds voor rekening van de Klant.

Kosten als gevolg van een niet correcte naleving van de douane procedures ivm de her-invoer (van buiten de Europese Unie) van het aangekochte productzijn steeds voor de Klant. Het spreekt vanzelf dat eventueel aangerekende import of andere taxen als gevolg van deze her-invoer steeds op de Klant zal verhalen.

2JOIN is nooit verantwoordelijk voor de (organisatie van de) terugzending

2JOIN is nooit aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen die bij terugzending aan de verpakking of het aangekochte product ontstaat.

De Klant moet het aangekochte product waarop hij/zij het verzakingsrecht laat gelden, verzenden naar de maatschappelijke zetel van 2JOIN,  1ABP N.V., gevestigd te 3511 Hasselt, Kuringersteenweg 504/6

Wij adviseren de Klant om diens aankoop met zorg te behandelen en deze terug te zenden in hun originele verpakking, volledig met alle documentatie.

Als een item in een ongeschikte staat ontvangen wordt kan 2JOIN een vergoeding vragen, in waarde gelijk aan de waardevermindering van het item.

2JOIN kan de retour van het item weigeren indien het item na het verlopen van de 30 dagen na aankoop wordt geretourneerd.

Indien het ontbreken van de originele verpakking, documentatie, certificaten of in het geval van een beschadigd item dat leidt tot een waardevermindering van het item, kan 2JOIN een schadevergoeding vragen gelijk aan deze waardevermindering.

 3.4. Controle van het teruggezonden pakket bij verzaking en ruiling

Eenmaal het eerder aangekochte product in ontvangst werd genomen door 2JOIN, zal het aangekochte product onderworpen worden aan een kwaliteitscontrole, uitgevoerd door een kwaliteit controleur van 2JOIN onder toezicht van onze Product Manager, die zal nagaan of de voorwaarden voor verzaking of de voorwaarden voor ruil van het aangekochte product, voldaan zijn en of de toestand van de geretourneerde items de waarde van de items op geen enkele manier verminderd.

Indien het aangekochte product werd overgemaakt per retourzending, dan zal 2JOIN aan de Klant een e-mail verzenden of per telefoon informeren met betrekking tot de ontvangst van de geretourneerde aankoop.

3.5. Terugbetaling van het aangekochte product
 

Indien de Klant van het verzakingsrecht zoals vermeld in huidig artikel gebruik heeft gemaakt, dan draagt 2JOIN binnen tien (10) dagen, na ontvangst van het aangekochte product en na de kwaliteitscontrole door een gevolmachtigde vertegenwoordiger/inspecteur van 2JOIN, zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan 2JOIN betaalde bedragen, na aftrek van de kosten zoals hiervoor aangegeven .

De terugbetaling geschiedt via een bank overschrijving op het rekeningnummer, dat 2JOIN van de Klant hiertoe heeft gekregen.


Artikel 4. EIGENDOMSVOORBEHOUD
4.1. Overdracht van eigendom

De eigendom van het door de Klant aangekochte product gaat, niettegenstaande een feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat hij/zij de betaling die verschuldigd is voor dit aangekochte product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen kosten van verzending, vergoeding van rente en kosten.

4.2. Het belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren van het product

De Klant mag de (aangekochte) producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 5. PRODUCT GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
Het aanbod van 2JOIN resulteert uit zeer bewuste en afgewogen keuzes met betrekking tot concept, stijl, kwaliteit, degelijkheid en veiligheid, waarbij de meest strenge richtlijnen van toepassing zijn. Bovendien wordt elk afgewerkt product ook nog eens onderworpen aan een strenge algemene kwaliteitscontrole net voor verzending naar de klant. Om een beroep te doen op de garantie moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden de oorspronkelijke verpakking van de producten te bewaren.


5.1. Verborgen gebreken
 

2JOIN garandeert voor een periode van 2 jaar de aangekochte en geleverde producten tegen verborgen gebreken.

Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, 2JOIN hiervan in kennis te stellen.

Aan de Klant komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het (Belgisch) Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

5.2. Uitsluiting van garantie

Onverminderd in huidige Algemene Voorwaarden bepaalde artikels, kan er geen sprake zijn van garantie op gebreken van hieronder beschreven aard:
- indien het gebrek kan omschreven worden als slijtage en als normaal kan worden beschouwd;
- indien het gebrek het gevolg is van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien het gebrek het gevolg is van in of aan het product aangebrachte veranderingen, onderhoud of reparaties door andere partijen;
- indien geen aankoopbewijs kan worden voorgelegd;
- indien de beschadiging, zelfs gedeeltelijk, is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
- in geval van verlies van stenen bij juwelen, tenzij uit interne experten analyse blijkt dat deze het gevolg zijn van een fabricagefout.

 

5.3. Vrijwaring door de Klant

De Klant is gehouden 2JOIN te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen 2JOIN zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.

 

5.4. Kosten voor producten die uitgesloten zijn van garantie
 

Onderzoekskosten
Voor de aangekochte producten die overeenkomstig huidig artikel zijn uitgesloten van garantie zal de Klant altijd de kosten dragen die verbonden zijn aan het achterhalen van een defect van het aangekochte product of een onderdeel van het product, of de kosten verbonden aan het onderzoek ervan.

Herstellingskosten
Voor die aangekochte producten die overeenkomstig huidig artikel uitgesloten zijn van garantie en waar een herstelling zich opdringt zal 2JOIN een kostenopgave opstellen. De Klant wordt voorafgaandelijk aan het uitvoeren van de herstellingen door 2JOIN, in de mate van het mogelijke, op de hoogte gebracht van de kostenopgave. De Klant heeft steeds de mogelijkheid om de kostenopgave te weigeren. In voorkomend geval zal de Klant diens eigendom retour ontvangen tegen de voorafgaandelijke betaling door de Klant van de verzendkosten en de onderzoekskosten.

 

5.5. Verval van eigendom
 

Bij gebreke aan betaling van de verzendkosten en de onderzoekskosten binnen de zes (6) maanden nadat aan de Klant de kostenbegroting werd bekendgemaakt:

heeft 2JOIN het recht deze kosten aan de Klant te factureren;

heeft 2JOIN het recht de bewaringskosten aan de Klant te factureren (i.e. huur, verzekeringen, edm…);

heeft 2JOIN het recht om een sekwester aan te stellen, met opdracht om het product van de Klant te verkopen, met kosten voor wie het behoort.

5.6. Beperking van de schade

Elke schade waartoe 2JOIN om welke reden dan ook gehouden zou kunnen zijn aan een Klant, zal nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


5.7. Terugzending van het aangekochte product bij gebruik van productgarantie 
 

De retourzending van het aangekochte product dient te gebeuren op de zetel van 2JOIN, alwaar het aangekochte product door een vertegenwoordiger van 2JOIN in ontvangst moet worden genomen.

De kosten (inclusief de verzendingskosten) verbonden aan het terugzenden van het aangekochte product zijn steeds voor rekening van de Klant. Kosten als gevolg van een niet correcte naleving van de douane procedures ivm de her-invoer (vanuit buiten de EG) van het aangekochte product zijn steeds ten laste en verantwoordelijkheid van de klant.

2JOIN is nooit verantwoordelijk voor de (organisatie van de) terugzending en zal nooit tussenkomen voor het regelen van de verzekering hiervoor.

2JOIN is nooit aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het aangekochte product ontstaat.

De Klant moet het aangekochte product verzenden naar de maatschappelijke zetel van 2JOIN,  1ABP N.V., gevestigd te 3511 HASSELT, België, Kuringersteenweg 504/6.

5.8 Wettelijke minimumgarantietermijn

2JOIN hanteert wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten (indien blijkt dat dit een verborgen gebrek was of indien dit gebrek reeds aanwezig was voor de levering) aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 2 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 2 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. De klant dient 2JOIN binnen de 2 maanden schriftelijk op de hoogte te brengen na de dag dat hij of zij het gebrek heeft vastgesteld.