Algemene voorwaarden


2JOIN is lid van BeCommerce en onderschrijft daarom ook de BeCommerce-gedragscode.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon 2JOIN – 1 ABP nv die lid is van BeCommerce en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.     Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.     Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.     Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.     Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.     Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.     Dag : kalenderdag;
8.     Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.     Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2. Identiteit van de onderneming
Ondernemingsgegevens 2JOIN:
1ABP nv
Kuringersteenweg 504/6, 3511 Hasselt
BE 0820 926 440
info@2JOIN.be
www.2JOIN.be
IBAN BE 25 0016 6122 0582


Artikel 3: Algemene bepalingen & definities
Het digitale web-platform van 1ABP nv, Kuringersteenweg 504/6, 3511 Hasselt (België), BTW BE 0820 926 440, RPR Hasselt, (hierna '2JOIN’ genoemd') biedt haar klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan acties en over te gaan tot online aankoop van goederen aangeboden door de deelnemende handelaars.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en acties uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij 2JOIN. De klant aanvaardt door deelname aan een actie en/of plaatsing van een bestelling dat deze Algemene Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijk persoon, niet-handelaar en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

Offertes, inlichtingen, enz. gegeven door 2JOIN zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Verbintenissen genomen door de vertegenwoordigers moeten om geldig te zijn door een volmacht-drager van 2JOIN worden bevestigd. Een betalingsaanvraag of briefwisseling waaruit dit blijkt geldt als bevestiging. Leveringen en presentaties omvatten uitsluitend deze vermeld in het aanbod en/of de overeenkomst conform deze Algemene Voorwaarden.
2JOIN kan de overeenkomst ontbinden, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, indien zij vaststelt dat de medecontractant onvermogend is of onvermogen in het vooruitzicht kan gesteld worden.

De consument heeft het recht aan 1ABP nv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product door middel van een aangetekend schrijven of email te richten aan de 1ABP nv. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar 1ABP nv door de consument vallen ten laste van de consument, tenzij het geleverde product niet in overeenstemming is met de beschrijving van het aanbod of er niet werd voldaan door de verkoper aan zijn informatieverplichting.


Artikel 4: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien transport-, reservatie- en/of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk vermeld in een offerte en/of de overeenkomst.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s en afbeeldingen zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.  Gedurende de op de offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de hierin aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.


Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan ongeacht deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.


In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Indien de prijs, weergegeven in het aanbod, voor een bepaald product afwijkt van de werkelijke prijs, dan zal een vertegenwoordiger van 2JOIN (1ABP N.V.) vooraleer de aangekochte goederen worden verzonden de Klant contacteren en hem/haar de mogelijkheid laten het verschil in prijs te betalen aan 2JOIN (1ABP N.V.), dan wel af te zien van het aangekochte goed. 2JOIN (1ABP N.V.) verontschuldigt zich voor het eventuele ongemak dat hieruit zou kunnen voortvloeien.

Prijzen zijn niet negotieerbaar. Eenmaal de overeengekomen prijs betaald is (volledig of via deelbetaling), is de prijs een vaststaand gegeven dat niet meer veranderd kan worden, ongeacht welke reden (promotie, etc) de klant opgeeft.
De prijzen op de website(s) van 2JOIN zijn uitgedrukt in €.

Algemeen: 2JOIN (1ABP N.V.) garandeert dat het aanbod van 2JOIN (1ABP N.V.) een correct en transparant overzicht weergeeft van de prijs en al haar onderdelen van de door 2JOIN (1ABP N.V.) aangeboden producten.

Kosten verbonden aan betaalmethoden: Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden (zie hierna) gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de (eventuele) kosten. Dit wordt eveneens duidelijk aan de Klant meegedeeld.


Berekening van de kosten: De kosten met betrekking tot de B.T.W., lokale taksen, import- en exportheffingen en leveringskosten worden berekend aan de hand van de plaats waar het aangekochte product zal worden geleverd.

Promoties: promotionele prijzen en/of speciale reductie/korting prijzen (in welke vorm ook) zijn nooit cumuleerbaar. Het gebruik van vouchers, cadeau- en/of kortingsbonnen of kortingscodes is enkel van toepassing op de daarvoor aangeboden producten. De korting kan niet worden verrekend indien de betaling reeds is uitgevoerd. Geschenkbonnen  gedistribueerd door 2JOIN kunnen enkel worden gebruikt wanneer het te betalen bedrag excl. BTW hoger is dan € 20. Vouchers gedistribueerd door 2JOIN zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen of acties, en er mag slechts één door 2JOIN gedistribueerde voucher gebruikt worden per aankoop. Wanneer het gaat over een cadeaubon aangekocht door een klant, kunnen verschillende cadeaubonnen van diezelfde klant wel samen gebruikt worden.

Internet Klant: De Klant is de prijs verschuldigd die 2JOIN (1ABP N.V.) in haar aanbod conform de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant heeft overgemaakt.

Betaalmethoden
Nadat de Klant een aanbod van 2JOIN (1ABP N.V.) heeft ontvangen en deze voorbehoudloos heeft aanvaard, kan de Klant overgaan tot betaling met één van volgende betaalmethodes:
- Overschrijving

-Online betaling
- Cadeaucheque(s) & voucher(s) van 2JOIN (1ABP N.V.)


Uitbreiding betaalmogelijkheden
1ABP N.V. kan de betalingsmogelijkheden steeds wijzigen en/of verder uitbreiden. Deze wijzigingen en/of uitbreidingen zullen kenbaar worden gemaakt via de Website(s) van 1ABP N.V..


SSL Technologie
Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd.


Specifieke voorwaarden voor kredietkaarten
Wanneer de betaling via een kredietkaart geschiedt dan zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever hierop van toepassing. 1ABP N.V. is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever. 1ABP N.V. is nooit verantwoordelijk voor eventuele bankkosten, opgelegd door uw bank. Deze bankkosten zijn steeds voor de rekening van de klant.


Artikel 5: Eigendomsoverdracht, risisco’s en kosten
De verkochte en geleverde goederen en diensten blijven eigendom van 1ABP nv tot de volledige betaling ervan, zelfs indien de levering of uitvoering reeds is geschied. Gedurende deze periode kunnen de goederen noch verhuurd, verkocht, in pand gegeven of geschonken worden aan derden door een medecontractant. In geval van beslag, diefstal of elk ander feit dat de rechten van 1ABP nv kan schaden, is de medecontractant gehouden 1ABP nv hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Bij een eventueel achterstal van betaling behoudt 1ABP nv het recht, na ingebrekestelling per aangetekend schrijven of per email, de materialen terug te nemen, de actie stil te leggen tot betaling saldo, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn als gevolg van dit stilleggen of terugname.

Bij niet betaling volgens overeenkomst, zijn eventuele toegestane kortingen op de totale som van de bestelling, zonder ingebrekestelling, niet meer van toepassing. Bovendien zullen onbetaalde facturen, na verzending van een aangetekende ingebrekestelling, verhoogd worden met een conventionele intrest à rato van 12% per jaar vanaf de factuurdatum en met een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag voor inningskosten, met een minimum van € 100.
In geval van contractverbreking zal de medecontractant een bedrag van tenminste 35% van de verkoopprijs aan 1ABP nv betalen en dit zonder dat 1ABP nv zijn werkelijke schade dient te bewijzen Dit bedrag geldt als schadevergoeding.
Voorschotten op leveringen blijven in geval van verbreking bij wijze van schadevergoeding behouden. Bij wijze van wederkerigheid zal 1ABP nv een gelijkaardige schadevergoeding verschuldigd zijn indien zij zelf de overeenkomst verbreekt, behalve bij bewijsbare stockbreuk of overmacht.

Bij het vaststellen van verborgen gebreken dienen deze aangetekend gemeld te worden binnen de 14 kalenderdagen na de ontdekking ervan binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen. De formulering van klachten en/of gebreken geeft geen recht tot opschorting van betaling van de facturen en/of betalingsaanvragen.
In geval van betwisting zijn hiervoor gemaakte kosten supplementair.


Artikel 6: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze diensten.

2JOIN is wat de juistheid, actualiteit of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 2JOIN is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en is onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Na verificatie van de voorraad en de mogelijkheid tot levering ontvangt de klant een expliciete bevestiging van zijn order in geval de desbetreffende artikelen nog voorradig zijn.

2JOIN is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds elders verkocht is. De klant zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.


Artikel 7: Online aankopen
7.1. Algemeen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van 2JOIN online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de 'bestelbutton' te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van 2JOIN voor zover de bestelling kan worden aanvaard. De artikelen worden (thuis) bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverplaats. Deze bevestigingsmail bevat ook een kopie van de Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen geconsulteerd worden op www.2JOIN.be
De klant kan betalen via digitale overschrijving en de ter beschikking gestelde elektronische betalingsmiddelen.

7.2. Beschikbaarheid
De website van 2JOIN is 24 uur op 24, en 7 dagen op 7 beschikbaar. 1ABP N.V. verwijst dienaangaande naar de bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden.


7.3. Toegang en gebruik
Om een aanbod van 2JOIN (1ABP N.V.) te ontvangen via het internet moet de Klant zich kenbaar maken door gebruikmaking van de Identificatiewijzen op de website(s) daartoe voorgeschreven wijze. 2JOIN (1ABP N.V.) doet al het mogelijke om, voor zowel ‘de toegang tot' en ‘het gebruik van' de website(s) van 2JOIN (1ABP N.V.), de meest veilige verbinding tot stand te brengen. Daartoe kan 2JOIN (1ABP N.V.) de toegangsprocedure, de Identificatiewijzen, de toegangsmiddelen tot deze Identificatiewijzen en de veiligheidsmaatregelen ten allen tijden wijzigen, zoals bijvoorbeeld wanneer de evolutie van techniek dit vereist.


7.4. Gebruik van een paswoord
In bepaalde gevallen zal de Klant een paswoord nodig hebben om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website(s) van 2JOIN (1ABP N.V.) (bv. om de status van het aangekochte product op te volgen). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien de Klant een dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient hij/zij dit paswoord vertrouwelijk en geheim te houden.

De Klant dient 2JOIN (1ABP N.V.) onmiddellijk in te lichten indien zijn/haar paswoord(en) ter kennis komt van anderen, of indien de Klant een paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van 2JOIN (1ABP N.V.)
Elk gebruik dat wordt gemaakt van de diensten van 2JOIN (1ABP N.V.) en –in voorkomend geval- na geldige identificatie met het paswoord van de Klant, zal worden geacht door deze laatste te zijn verricht. Indien 2JOIN (1ABP N.V.) reden heeft om te geloven dat de veiligheid van haar website(s) in gevaar is, kan 2JOIN (1ABP N.V.) het paswoord van de Klant wijzigen.


7.5. Opschorting van de dienstverlening
7.5.1. Onderhoud, aanpassingen en verbeteringen
Wanneer de website(s) van 2JOIN (1ABP N.V.) toe zijn aan onderhoud, of aanpassingen en/of verbeteringen moeten worden doorgevoerd, beschikt 2JOIN (1ABP N.V.) over de mogelijkheid om de dienstverlening van de website(s) en alle daaraan verbonden systemen op te schorten. In de mate van het mogelijke zal 2JOIN (1ABP N.V.) trachten de Klant hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te stellen.

7.5.2. Technisch incident, overmacht en hoogdringendheid
Indien zich een technisch incident voordoet of in geval van overmacht, of in geval van hoogdringendheid kan het evenwel gebeuren dat onderbrekingen optreden zonder dat een verwittiging heeft kunnen plaatshebben. Indien de Klant de toegang tot de website(s) van 2JOIN (1ABP N.V.) geheel of gedeeltelijk geweigerd wordt, zal 2JOIN (1ABP N.V.) hem in voorkomend geval, op diens verzoek en in de mate van het mogelijke de redenen hiervan meedelen. 2JOIN (1ABP N.V.) verwijst dienaangaande naar de bepalingen van de huidige Algemene Voorwaarden.

7.6. In geval van problemen
Mocht de Klant problemen ondervinden met onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website zoals bepaald in de huidige Algemene Voorwaarden, wordt hij/zij verzocht contact op te nemen met een verantwoordelijke van 2JOIN (1ABP N.V.), waarvan de gegevens zich in deze Algemene Voorwaarden bevinden en op de website van 2JOIN staan vermeld.


Artikel 8: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering (d.i. gebrek aan overeenstemming), moet onmiddellijk worden gemeld en uiterlijk binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de levering heeft plaatsgevonden, op straffe van verval van elk recht (OF met compleet verlies van rechten bij laattijdige melding).

Wanneer een consument een geschil of klacht heeft met een ondernemer en hem hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce. www.becommerce.be via een klachtenformulier op de consumentenpagina.

De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

De consument kan ten allen tijde online een klacht indienen bij de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/odr/


Artikel 9: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant (thuis) zijn afgeleverd op het door hem gekozen adres, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met de klantendienst (info@2JOIN.be) waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) op zijn kosten  en binnen de 14 dagen terug dient te bezorgen aan 1ABP nv, Kuringersteenweg 504/6, 3511 Hasselt, België.

De Gebruiker dient op een goed zichtbare wijze en/of door een bijgevoegde schriftelijke toelichtingsnota aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten niet hersteld worden terugbezorgd aan de gebruiker.

Alle goederen en accessoires moeten in hun originele verpakking worden teruggebracht of teruggezonden. De producten moeten aantoonbaar goed onderhouden en onbeschadigd door gebruik zijn om onder garantie te kunnen vallen. Elk gebrek dient binnen de 14 dagen vanaf de dag van levering te worden gemeld en teruggezonden. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Zichtbare gebreken
2JOIN (1ABP N.V.) vraagt haar klanten uitdrukkelijk om de aangekochte en (af)geleverde producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Klant binnen 14 dagen na levering of ontvangstname schriftelijk bij de klantendienst (info@2JOIN.be) aan 2JOIN (1ABP N.V.) schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.
Nadat de Klant werd gecontacteerd door een vertegenwoordiger van 2JOIN (1ABP N.V.) kan de Klant verzocht worden het aangekochte product terug te zenden. In voorkomend geval moet de Klant hoe dan ook zelf instaan voor de kosten verbonden aan de terugzending van het aangekochte product aan 2JOIN (1ABP N.V.).


Verborgen gebreken
Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, 2JOIN (1ABP N.V.) hiervan in kennis te stellen.

Aan de Klant komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649 octies van het (Belgisch) Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.


Uitsluiting van garantie
Onverminderd het in artikel 9 van huidige Algemene Voorwaarden bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie op gebreken van hieronder beschreven aard:
- indien het gebrek kan omschreven worden als slijtage en als normaal kan worden beschouwd;
- indien het gebrek het gevolg is van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien het gebrek het gevolg is van in of aan het product aangebrachte veranderingen, onderhoud of reparaties door andere partijen;
- indien geen aankoopbewijs kan worden voorgelegd;
- indien de beschadiging, zelfs gedeeltelijk, is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
- in geval van verlies van delen van het product, tenzij uit interne experten analyse blijkt dat deze het gevolg zijn van een fabricagefout.


Vrijwaring door de Klant
De Klant is gehouden 2JOIN (1ABP N.V.) te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen 2JOIN (1ABP N.V.) zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.

Kosten voor producten die uitgesloten zijn van garantie

Onderzoekskosten
Voor de aangekochte producten die overeenkomstig huidig artikel zijn uitgesloten van garantie zal de Klant altijd de kosten dragen die verbonden zijn aan het achterhalen van een defect van het aangekochte product of een onderdeel van het product, of de kosten verbonden aan het onderzoek ervan.


Herstellingskosten
Voor die aangekochte producten die overeenkomstig huidig artikel uitgesloten zijn van garantie en waar een herstelling zich opdringt zal 2JOIN (1ABP N.V.) een kostenopgave opstellen. De Klant wordt voorafgaandelijk aan het uitvoeren van de herstellingen door 2JOIN (1ABP N.V.), in de mate van het mogelijke, op de hoogte gebracht van de kostenopgave. De Klant heeft steeds de mogelijkheid om de kostenopgave te weigeren. In voorkomend geval zal de Klant diens eigendom retour ontvangen tegen de voorafgaandelijke betaling door de Klant van de verzendkosten en de onderzoekskosten.


Verval van eigendom
Bij gebreke aan betaling van de verzendkosten en de onderzoekskosten binnen de zes (6) maanden nadat aan de Klant de kostenbegroting werd bekendgemaakt,

Heeft 2JOIN (1ABP N.V.) het recht deze kosten aan de Klant te factureren;
Heeft 2JOIN (1ABP N.V.) het recht de bewaringskosten aan de Klant te factureren (i.e. huur, verzekeringen, edm…);
Heeft 2JOIN (1ABP N.V.) het recht om een sekwester aan te stellen, met opdracht om het product van de Klant te verkopen, met kosten voor wie het behoort.

Beperking van de schade
Elke schade waartoe 2JOIN (1ABP N.V.) om welke reden dan ook gehouden zou kunnen zijn aan een Klant, zal nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


Terugzending van het aangekochte product bij gebruik van productgarantie 
De retourzending van het aangekochte product dient te gebeuren op de zetel van 2JOIN (1ABP N.V.), alwaar het aangekochte product door een vertegenwoordiger van 2JOIN (1ABP N.V.) in ontvangst moet worden genomen.
De kosten (inclusief de verzekeringskosten) verbonden aan het terugzenden van het aangekochte product zijn steeds voor rekening van de Klant. Kosten als gevolg van een niet correcte naleving van de douane procedures ivm eventuele herinvoer (vanuit buiten de EG) van het aangekochte product zijn steeds voor de klant.

2JOIN (1ABP N.V.) is nooit verantwoordelijk voor de (organisatie van de) terugzending en zal nooit tussenkomen voor het regelen van de verzekering hiervoor.

2JOIN (1ABP N.V.) is nooit aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het aangekochte product ontstaat.

De Klant moet het aangekochte product verzenden naar de maatschappelijke zetel van 2JOIN (1ABP N.V.), gevestigd te België, 3511 Hasselt, Kuringersteenweg 504/6.


Artikel 10: Verzakingstermijn & herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst (info@2JOIN.be) en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan 1ABP nv, Kuringersteenweg 504/6 ,3511 Hasselt met bijgevoegd modelformulier  https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf
De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar 1ABP nv door de consument vallen volledig ten laste van de consument, tenzij de consument kan aantonen dat het geleverde product niet in overeenstemming zou zijn met de beschrijving van het aanbod.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- geheel, gedeeltelijk of licht versleten artikelen
- artikelen die overdreven slijtage vertonen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

De ondernemer zal alle van de consument ontvangen betalingen vergoeden, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroeppen.

De ondernemer verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, of bancaire terugstorting - overschrijving, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben. Prioritair wordt er gewerkt met digitale bankoverschrijving voor terugbetaling.

De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de consument om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de ondernemer terugbetaald.

Behalve wanneer de onderneming heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de onderneming, in het kader van verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.

De consument verzaakt aan zijn herroepingsrecht bij het sluiten van de overeenkomst met 2JOIN over de hieronder opgenomen goederen en diensten.

2JOIN voorziet in uitsluiting van het herroepingsrecht voor volgende artikels:

dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 11: Privacy
De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).
Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die de klant gepersonaliseerde aanbiedingen wensen te versturen of op de hoogte te houden van promoties.

Overeenkomstig de Elektronische communicatiewetwet van 13 juni 2005 en de Europese verordening van 27 april 2016 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper. De klant is zelf verantwoordelijk voor het garanderen van de vertrouwelijkheid van zijn logingegevens en paswoord.

Zie het “privacy-beleid” van 2JOIN 


Artikel 12: Cookies
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 2JOIN houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan 2JOIN jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot 2JOIN, haar producten en/of diensten.

2JOIN kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door contact op te nemen met onze klantenservice. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@2JOIN.be Zie het “Cookie-beleid” van 2JOIN (Link_*


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien, onverschillig welke, een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door 2JOIN om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Klantendienst
De klantendienst is bereikbaar via e-mail info@2JOIN.be of per post op het volgende adres 2JOIN webshop p/a 1 ABP nv, Kuringersteenweg 504/6, 3511 Hasselt.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, o.m. de leveringsvoorwaarden, Cookie-policy, Privacy-policy en gebruiksvoorwaarden van 2JOIN. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

2JOIN kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.


Artikel 16: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd, de taal van de procedure is Nederlands.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan BeCommerce.
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd.

De ondernemer is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce.

Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer uitstel van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.”


Artikel 18: Algemene bepalingen
Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van de verkoper.

De verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

2JOIN stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
2JOIN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. 2JOIN draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

2JOIN is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.


Artikel 19: Intellectuele eigendom
Alle onderdelen van de site van 2JOIN, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van 2JOIN (1ABP N.V.).

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van 2JOIN (1ABP N.V.).

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom die betrekking hebben op de naam van 2JOIN (1ABP N.V.), de weergegeven informatie, de afbeeldingen, de mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website(s) berusten bij, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

2JOIN (1ABP N.V.) verwijst naar hetgeen hoger reeds werd uiteengezet in haar Algemene Voorwaarden. Alle onder het label van 2JOIN & 1ABP N.V. vervaardigde producten zijn beschermd door nationale en internationale wetten (o.a. intellectuele rechten) en behoren 2JOIN (1ABP N.V.) toe.

Het is verboden de (handels-) naam 2JOIN en/of 1ABP N.V., alsmede de onder het label van 2JOIN (1ABP N.V.) vervaardigde producten, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, (door) te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
De Klant verklaart dat de door hem/haar aangekochte producten enkel bestemd zijn voor privégebruik en nooit voor commerciële doeleinden.

Niets in de Algemene Voorwaarden, alsmede geen enkele handeling bestaande uit het, op enigerlei wijze, downloaden of kopiëren van informatie en/of enig ander recht van 2JOIN (1ABP N.V.), kan beschouwd worden als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de Klant of een derde. De Klant zal zich onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van 2JOIN (1ABP N.V.). Voor zover het om zijn eigen gegevens gaat of om informatiemateriaal dat zijn exclusieve eigendom is, mag de Klant het door 2JOIN (1ABP N.V.) verstrekte informatiemateriaal downloaden, of afdrukken op papier, voor zover hij daarbij geen enkele vermelding van Copyright, ontheffing van aansprakelijkheid, of enige andere mededeling in de verstrekte informatie verwijdert, bewerkt of aanpast.

Bij miskenning door de Klant van deze intellectuele rechten, en andere rechten van 2JOIN (1ABP N.V.), verbindt de Klant zich ertoe 2JOIN (1ABP N.V.) te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van 2JOIN (1ABP N.V.) of derden als gevolg van een inbreuk hierop.


Artikel 20: Eigen label – Auteursrechtelijke bescherming
2JOIN (1ABP N.V.) brengt onder haar eigen naam en label een hoogstaande en kwaliteitsvolle collectie van producten uit. Deze collectie wordt aangeboden en tentoongesteld via de website(s) en de specifieke showrooms  zoals die op de website(s) van 2JOIN worden vermeld.

Alle onder de naam en het label van 2JOIN (1ABP N.V.) & 2JOIN vervaardigde producten zijn beschermd door nationale en internationale wetten (o.a. intellectuele rechten) en behoren 2JOIN (1ABP N.V.) toe. Het is verboden de (handels-)naam ‘2JOIN’ en/of ‘1ABP N.V.' alsmede de onder het label van 2JOIN (1ABP N.V.) vervaardigde producten, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, (door) te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Bij miskenning door de Klant van deze intellectuele rechten, en andere rechten van 2JOIN (1ABP N.V.), verbindt de Klant zich ertoe 2JOIN (1ABP N.V.) te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van 2JOIN (1ABP N.V.) of derden als gevolg van een inbreuk hierop.


Artikel 21: Preventie Namaak
2JOIN biedt ten alle tijden enkel producten aan die ze aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Artikel 22: Vouchers & cadeaucheques
Indien voorhanden kunnen de Klanten op de website van 2JOIN waarde- en/of cadeaucheques aankopen en vouchers bekomen. Deze cadeaucheques en vouchers  kunnen op hun beurt als betaalmiddel worden aangewend om de op de website van 2JOIN beschreven en afgebeelde producten te verkrijgen. Dit gebeurt via aanwending van een code die éénmalig kan gebruikt worden. De waarde van de cadeaucheque of voucher wordt steeds integraal afgetrokken van de in de orderbevestiging aangegeven vaste prijs (inclusief bijhorende BTW tarief) van het aangekochte product. Eventuele additionele taksen (bv. import-export taksen, lokale taksen, etc…) vallen vanzelfsprekend ten laste van de Klant.

Artikel 23: Rechten en verplichtingen van de partijen, aansprakelijkheid
Gebruik van apparatuur/aansluiting
De Klant is als enige verantwoordelijk voor de informatica- en computerapparatuur, de hardware, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de software die hij/zij gebruikt om toegang te verkrijgen tot de website(s) van 2JOIN (1ABP N.V.) Zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn de gevolgen voortvloeiend uit het gebruik en/of de slechte werking van de voormelde apparatuur, soft- en hardware, ten laste van de Klant.


Veiligheid en voorzorgen
De Klant verbindt er zich toe om bij het even welk probleem dat hij/zij ondervindt om toegang te krijgen tot de website(s) van 2JOIN (1ABP N.V.), evenals van eender welke probleem die hij/zij bij het gebruik van de website(s) van 2JOIN (1ABP N.V.) zou ondervinden, 2JOIN (1ABP N.V.) hiervan ogenblikkelijk in kennis te stellen.


Onbeschikbaarheid van de website(s)
De Klant kan 2JOIN (1ABP N.V.) niet aansprakelijk stellen voor het enkele feit dat de website(s) van 2JOIN (1ABP N.V.) tijdelijk of definitief onbeschikbaar zou worden ten gevolge van andere factoren dan de kwade trouw van 2JOIN (1ABP N.V.)


Aansprakelijkheid van 2JOIN (1ABP N.V.)
Zonder afbreuk te doen aan hetgeen volgt, en behoudens bedrog, kan 2JOIN (1ABP N.V.) niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in hoofde van de Klant of enige derde te wijten aan:

alle gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, oorlog, oproer, aanslagen, rampen, stakingen, epidemieën, pandemieën, lokale en grensoverschrijdende overheidsmaatregelen en elke andere gelijkaardige gebeurtenissen en/of van 2JOIN (1ABP N.V.)'s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd;


de onmogelijkheid tot het creëren van enige verbinding noodzakelijk voor het tot stand brengen van de dienstverlening, onderbrekingen van deze verbinding, op welke wijze dan ook, of problemen bij de doorzending en de ontvangst van verrichtingen, voor zover te wijten aan derden;


vertraging in de uitvoering of de niet uitvoering van de verrichtingen te wijten aan derden zoals bijvoorbeeld het niet of laattijdig bezorgen van bepaalde mededelingen door tussenpersonen voor telecommunicatie waarop de Klant een beroep doet;


vertraging in de uitvoering of de niet uitvoering van de leveringen te wijten aan de derde waarop 2JOIN (1ABP N.V.) beroept doet bij de uitvoering van de overeenkomst;


fouten in de gegevens die aan 2JOIN (1ABP N.V.) bezorgd worden door betrouwbaar geachte derden;


indien de regelmatigheid van de website(s) in het gedrang zou worden gebracht tengevolge van handelingen, vergissingen of technische defecten ongeacht hun aard, oorsprong of oorzaak waarover 2JOIN (1ABP N.V.) geen rechtstreekse controle heeft.

Hieronder worden o.m., doch niet uitsluitend, begrepen:
- overbelasting van het betrokken telecommunicatienetwerk aangeboden door de door de Klant gekozen operator;
- onvoldoende, onberekenbare, gebrekkige, foutieve of afwezige dienstverlening door een derde leverancier van diensten of goederen wiens tussenkomst vereist is om de dienstverlening te verzekeren;
- alle gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, oorlog, oproer, aanslagen, rampen, stakingen, epidemieën, pandemieën, lokale en grensoverschrijdende overheidsmaatregelen en elke andere gelijkaardige gebeurtenissen en/of van 2JOIN (1ABP N.V.)'s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd;
- beslissingen en verplichtingen opgelegd door de Belgische of andere overheden;
- hypertext links waar 2JOIN (1ABP N.V.) geen controle over heeft, en die toegang verschaffen tot de website(s);
-onjuistheid of onvolledigheid van gegevens afkomstig uit derde bronnen;
- nalatigheid of fout van de Klant zelf.


Schadevergoeding
Indien 2JOIN (1ABP N.V.) om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Klant dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het aangekochte product waardoor de schade is veroorzaakt.


Artikel 24 - BeCommerce gedragscode
Als lid van BeCommerce is de webshop gebonden door de gedragscode van BeCommerce.
Deze gedragscode kan u 
hier raadplegen.

Artikel 22 - Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude  

Om de veiligheid van uw online bezoek te verzekeren, werkt BeCommerce uitsluitend samen met  erkende  beveiligingspartners.  Verlies of diefstal van uw identiteitsgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. BeCommerce meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of (financiële) diefstal kan dan  ook niet  tegen BeCommerce worden ingeroepen. 

Adres BeCommerce :
C/o Co.Station
Sinter-Goedelevoorplein 5
1000 Brussel
België


LINK NAAR ALGEMENE VOORWAARDEN OP SITE

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

1 ABP nv.

 

Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.

 

 Of via e-mail: info@2join.be

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
OF:
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf