Privacy policy

Privacybeleid 2JOIN

Uw privacy is onze prioriteit: bij 2JOIN vinden wij dat uw privacy belangrijk is en beschermd moet worden. Daarom vertellen wij u graag wat wij voor u doen. Als onderdeel van onze zakelijke en wettelijke verplichtingen verzamelen en verwerken wij een bepaalde hoeveelheid persoonsgegevens en wij doen er alles aan om die te beschermen. Deze privacy policy is opgesteld met inachtneming van de GDPR en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 1. Verantwoordelijke
1ABP N.V. (hierna “wij”, “ons” genoemd) treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Zij definieert zowel welke persoonsgegevens verwerkt zullen worden als het doel en de juridische en technische middelen voor de verwerking.
 1.  Definities
In deze verklaring verstaan wij onder de volgende termen het volgende:
 1. Gegevensbeheerder en -verwerker:
      De verantwoordelijke voor de verwerking is 1ABP N.V.. Die verantwoordelijke bepaalt welke                    persoonsgegevens worden verwerkt en welke juridische en technische middelen voor deze                 verwerking worden gebruikt:
 1. Algemene beginselen van toepassing op de verwerking:

Beginsel van rechtmatigheid en billijkheid:

Wij besteden bijzondere aandacht aan de naleving van de algemene beginselen die van toepassing zijn op de verwerking van uw gegevens en de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Wij garanderen dat de verwerking op een legale en transparante manier gebeurt.

Beperking tot wat noodzakelijk en nauwkeurig is:

Wij zullen ons strikt beperken tot het verzamelen van alleen die gegevens die nodig zijn voor de vereiste doeleinden. Wij streven ernaar om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, nauwkeurige gegevens te verzamelen.

Beperking van de bewaring in de tijd:

Wij zullen de bewaring van gegevens in de tijd beperken door ervoor te zorgen dat zij worden vernietigd of geanonimiseerd zodra de verwerking is voltooid of de doeleinden zijn bereikt. De geïnstalleerde cookies zijn specifiek in de tijd beperkt naar gelang van hun gebruik of type.

Beveiliging van uw gegevens:

Wij nemen de veiligheid van uw gegevens zeer ernstig en doen alles wat in ons vermogen ligt om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. 
 1. Categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen
Persoonlijke gegevens
We verzamelen geen persoonlijke gegevens, behalve wanneer deze vrijwillig zijn ingediend. Door het orderfomulier in te vullen en te versturen, verleent de bezoeker ons toestemming om zijn/haar persoonlijke gegevens in onze bestanden op te slaan met het oog op automatische gebruikersgegevensverzameling, klantenbeheer, martkonderzoek en direct mailing. De ingediende data kunnen aan eender welk bedrijf dat contractueel aan ons verbonden is, overgemaakt worden. U hebt het recht op toegang tot of rechtzetting van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt uw verzoek om toegang, rechtzetting of verzet via onze "Contact"-pagina indienen.
Geautomatiseerde niet-persoonlijke gegevensverzameling
We hebben het recht om gegevens van niet-persoonlijke aard te verzamelen, zoals browsertype of IP-adres, het gebruikte besturingsprogramma of de domeinnaam van de website via dewelke u onze website bezocht of verlaten hebt.

Zoals u weet, is sinds 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) van kracht geworden, die gericht is op het consolideren van de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw rechten ter zake. 2Join verzamelt bovenstaande gegevens met bijzondere bestemming uit hoofde van de wet en de verordeningen die hierop van toepassing zijn.
 1. Doeleinden van de verwerking
2JOIN hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. 2JOIN zal uw gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
2Join behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).
Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die de klant gepersonaliseerde aanbiedingen wensen te versturen of op de hoogte te houden van promoties.
2Join verwerkt verder uw gegevens op basis van onze contractuele relatie met u. Aansluitend verzamelt en verwerkt 2Join gegevens om aan de voorwaarden van het contract te voldoen (facturering, uitvoering van het contract, klachtenbehandeling, post en commerciële informatie, enz.).
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper. De klant is zelf verantwoordelijk voor het garanderen van de vertrouwelijkheid van zijn logingegevens en paswoord.
 1. Duur
Wij zullen jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze databanken zodra deze niet meer nodig zijn om de in punt 6 vooropgestelde doeleinden te bereiken. Daarnaast zullen wij jouw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer jij jouw recht op de verwijdering van jouw persoonsgegevens correct hebt uitgeoefend.
Een uitzondering op de hierboven vermelde regel betreft de wettelijke verplichtingen die op ons rusten, bijvoorbeeld in het kader van facturatie.
 1. Gegevensopslag
Wij slaan uw gegevens op onze beveiligde servers, Kuringersteenweg 504, 3511 Hasselt, België, maar alleen zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, of in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.
Als u op de juiste wijze gebruik maakt van uw recht om te worden vergeten, zullen wij uiteraard ook uw persoonsgegevens wissen.
 1. Uw rechten
Wij willen u graag informeren over uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens: In geval van een verzoek van uw kant verbinden wij ons ertoe u binnen een maand te antwoorden. U kunt ons bereiken op info@2join.be, of schriftelijk naar 1ABP N.V., Kuringersteenweg 504/6, 3511 Hasselt, België.
Indien u dit nodig acht, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De indiening van een klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit heeft geen invloed op de tussenkomst van een burgerlijke rechtbank.
 1. Gegevensoverdracht en geografische toepassing
2Join is gevestigd in België, het is echter mogelijk dat gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.
Als gevolg van artikel 44 van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens is elke overdracht van persoonsgegevens buiten de EU alleen mogelijk als in het betrokken land een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. De Europese Commissie heeft de opdracht gekregen een evaluatie te maken van het beschermingsniveau in een bepaald land, gebied, regio of zelfs internationale organisatie. Indien dit beschermingsniveau toereikend wordt geacht, kan een overdracht plaatsvinden.
BeCommerce garandeert dat zij geen gegevens verwerkt of opslaat in landen die geen passend beschermingsniveau toepassen, met de volgende uitzonderingen: 2Join zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals vermeld in deze verklaring of tenzij met jouw voorafgaande toestemming. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van 2Join, kan dit betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van 1ABP N.V. geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Wij zullen je hiervan vooraf trachten in te lichten.
 1. Aansprakelijkheid van onze kant
Informatie op de website
Alle informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van welke aard dan ook bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of juistheid van de informatie. De informatie wordt verstrekt en gereproduceerd zonder enige vorm van garantie. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor virussen die kunnen voorkomen ondanks alle voorzorgsmaatregelen die op de site zijn genomen. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk gewenst moment te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites van derden of andere websites of webpagina's bevatten of op een andere manier daarnaar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn op geen enkele manier voor de inhoud en de kenmerken daarvan aansprakelijk. Links die door ons worden geplaatst, houden op geen enkele manier goedkeuring voor de inhoud van deze websites of webpagina's in.

Advies via de website
Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks advies wordt gegeven over persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan wordt dit advies gegeven zonder enige garantie en zonder enige aansprakelijkheid namens ons. U moet altijd een deskundige ter zake raadplegen voor bijkomende informatie over het advies dat met betrekking tot uw specifieke situatie gegeven werd.

Heersende wetgeving en bevoegde rechtbanken
Deze website valt onder de Belgische wetgeving, met uitzondering van de Belgische verwijzingsregels in het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van ons wettelijk grondgebied bevoegd.
 1. E-mail
De informatie in onze berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en / of gevrijwaarde informatie en / of informatie die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, verwijder dan onze berichten en breng de afzender op de hoogte; u mag deze berichten niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden of de inhoud ervan aan iemand bekend maken. Aangezien informatie onderschept kan worden, beschadigd kan raken, verloren kan gaan, vernietigd kan worden, laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten, kunnen wij het veilig of foutloos verzenden van een e-mail niet garanderen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik ervan. Standpunten of meningen verwoord in onze berichten zijn die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de onze. Daarom impliceert een e-mail van 2Join geen enkel engagement van ons, tenzij hij een expliciete verklaring van het tegendeel van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat.
Zoals u weet, is sinds 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) van kracht geworden, die gericht is op het consolideren van de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw rechten ter zake.
Als u dit leest, betekent dit dat wij bij 2JOIN  in het verleden contact met u hebben gehad voor gerelateerde activiteiten. Als u onze e-mails met betrekking tot 2JOIN  wilt blijven ontvangen, hoeft u niets te doen. Als u geen e-mails van ons wenst te ontvangen met betrekking tot 2JOIN  of voor vragen over het bovenstaande, neem dan contact op met info@2JOIN.be.
 1. Klachten

Je kan steeds een klacht indienen door een schriftelijk verzoek te sturen naar 1ABP N.V., Kuringersteenweg 504/6, 3511 Hasselt, België of via e-mail aan info@2join.be, . We verbinden ons ertoe om binnen de  maand  een gevolg te geven aan jouw verzoek.
Je beschikt ook over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/